NSK W3213Z-242P-C3Z25 nsk丝杠销售   产品参数

NSK W3213Z-242P-C3Z25  nsk丝杠销售

尺寸 单位:mm

NSK W3213Z-242P-C3Z25 nsk丝杠销售此型号部分数据来源于PMI 1R32-05B2-1FOWC-580-829-0.018 pmi精密滚珠丝杠

NSK W3213Z-242P-C3Z25 nsk滚珠丝杠保养 NSK滚珠丝杠的寿命一般包括额定寿命和额定寿命的L10寿命。额定寿命是指在理想条件下,滚珠丝杠能够无故障地运行的时间。而L10寿命则是指在实际应用条件下,有10%的滚珠丝杠无法达到额定寿命的时间。这两个寿命都是根据统计学方法进行计算得出的,能够反映出滚珠丝杠的寿命特性和可靠性。 NSK W3213Z-242P-C3Z25 NSK丝杠长